გადახდისუუნარობა - რა არის ეს?

Სარჩევი:

გადახდისუუნარობა - რა არის ეს?
გადახდისუუნარობა - რა არის ეს?
Anonim

რა არის გადახდისუუნარობის განმარტება? რა არის მისი ძირითადი კრიტერიუმები და მიზეზები? როგორ მუშაობს გადახდისუუნარობის პროცესი და რა უარყოფითი მხარეები აქვს ასეთ დებულებას?

სხვადასხვა ქვეყნის ხედები

ახლა უფრო და უფრო ხშირად გესმის ეს ტერმინი არა მხოლოდ მედიაში, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. რას გულისხმობს ის? გადახდისუუნარობა არის მოვალის უუნარობა, გადაიხადოს თავისი დავალიანება კრედიტორების წინაშე. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ქვეყნები განსხვავებულად ექცევიან მოვალეებს. მაგალითად, აშშ-სა და საფრანგეთში არის სპეციალური სისტემა, რომელიც გადახდისუუნარო პირს საშუალებას აძლევს თავი დააღწიოს სავალო ვალდებულებებს და შექმნას ახალი ბიზნესი. ევროპის სხვა ქვეყნებში არსებობს განსხვავებული სისტემა, რომლის დროსაც მოვალე ვალდებულია მაქსიმალურად დააკმაყოფილოს კრედიტორის მოთხოვნები.

გადახდისუუნარობის განმარტება
გადახდისუუნარობის განმარტება

რუსეთში კი ამ პროცესს ორაზროვნად უახლოვდებიან: სადღაც ვალების ჩამოწერის უფლება აქვთ და სადღაც აიძულებენ გადაიხადონ. თუმცა, თუ გადახდისუუნარობა, გაკოტრება გამოცხადდა ფიქტიურად, მაშინ ეს უკვე მძიმე დანაშაულია და, შესაბამისად, ისჯება კანონით.

განცხადებაგაკოტრების შესახებ

როგორ მიდის გაკოტრების პროცესი? ვის შეუძლია მიმართოს ასეთ სტატუსს? დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ შეიძლება გაკოტრებულად გამოცხადდეს როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირი. თუმცა, მოქმედ კანონმდებლობაში, გარკვეული მარეგულირებელი პროცედურები ცუდად არის განვითარებული და ამიტომ პრაქტიკულად არ არის საუბარი გადახდისუუნარობაზე, ფიზიკური პირების გაკოტრებაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პიროვნების შესაძლებლობა, შეატყობინონ ასეთი მდგომარეობის შესახებ, ნამდვილად არ მუშაობს.

რუსეთში მხოლოდ საარბიტრაჟო სასამართლოს შეუძლია გაკოტრებულად გამოაცხადოს. ამიტომ, პირველადი ქმედება არის გაკოტრების განცხადება. ამ განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ როგორც მოვალეს, ასევე კრედიტორებს. ასეთი სტატუსი უნდა დაამტკიცოს: გაკოტრებულს უნდა ჰქონდეს ასეთი მდგომარეობის გარკვეული ნიშნები. ამ პროცესის შედეგია ან საწარმოს ლიკვიდაცია, ან კრედიტორის წინაშე ფინანსური ვალდებულებების სრული ანაზღაურება.

მარცხის ნიშნები

რა ნიშნებით შეიძლება განისაზღვროს მოვალის გადახდისუუნარობა? პირველ რიგში, ეს არის კრედიტორების წინაშე დავალიანების არსებობა; მეორეც, სავალდებულო გადახდების ან ვალების გადახდის შეუძლებლობა; მესამე, ფიზიკური პირისთვის 10 ათას რუბლზე მეტი სავალო ვალდებულებების არსებობა და იურიდიული პირისთვის 100 ათას რუბლზე მეტი; საბოლოოდ, შესაბამისი სასამართლოს მიერ მოვალის გაკოტრებულად გამოცხადება.

გადახდისუუნარობა არის
გადახდისუუნარობა არის

ფაქტობრივად, გაკოტრების პროცედურა ერთ-ერთი ყველაზე რთულია და მის განსახორციელებლად სპეციალისტების დახმარებაა საჭირო. ამას ფრთხილი მიდგომა და დიდი დრო სჭირდება, რადგან სასამართლო ადგენსსაწარმოს საქმიანობის მონიტორინგი, რათა გამოირიცხოს ფიქტიური ან განზრახ გაკოტრების შესაძლებლობა. თუმცა, დაკვირვება არ არის გადახდისუუნარობის სტატუსის დადგენის ერთადერთი მეთოდი; კიდევ ბევრი ვარიანტია ამ ინფორმაციის შესამოწმებლად.

ფინანსური აღდგენის პროცედურა

ფინანსური გადახდისუუნარობა მხოლოდ ფაქტად არ არის აღიარებული, მისი აღდგენის ცდაც შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების დახმარებით. ზედამხედველობის პროცედურა გულისხმობს დროებითი მმართველის დანიშვნას, რომლის მეშვეობითაც ხდება მოვალის ქონებასთან დაკავშირებული ყველა გარიგება. ეს აუცილებელია ქონების შესანარჩუნებლად საარბიტრაჟო სასამართლოს განაჩენის გამოტანამდე, ასევე მოვალის ფინანსური მდგომარეობის რეალური მდგომარეობის დასადგენად.

ფინანსური აღდგენა ხორციელდება ადმინისტრაციული მენეჯერის დახმარებით. ამ პროცედურის მთავარი მიზანია გაკოტრებული პირის გადახდისუნარიანობის აღდგენა. თუ ორივე შემთხვევაში საწარმოს მენეჯმენტი არ მოიხსნება, მაშინ გარე მართვის პროცედურა გულისხმობს ასეთ მოხსნას. ამ პროცედურის ხანგრძლივობის განმავლობაში უქმდება კრედიტორების ყველა ჯარიმა და სხვა დარიცხვა, მაგრამ მენეჯერი ვალდებულია შექმნას გეგმა ფინანსური და მატერიალური კეთილდღეობის აღდგენისა და კრედიტორებისთვის მიწოდების მიზნით.

ახალი მენეჯერი

გადახდისუუნარობის კონცეფცია მოიცავს უამრავ განსხვავებულ პროცედურას. და როგორ ინიშნება მენეჯერი ზედამხედველობისა და ფინანსური აღდგენის პროცედურებში? ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ირჩევა მოქალაქე, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენლის წევრი.არბიტრაჟის მენეჯერები. შესაძლებელია მხოლოდ მენეჯერის დანიშვნა, რომელსაც არავითარი პირდაპირი სარგებელი არ აქვს გაკოტრებულისგან. მოვალის ფინანსური გამოჯანმრთელების პარალელურად, ახალ მენეჯერს შეუძლია სხვა საქმიანობითაც დაკავდეს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელს არ შეუშლიან გაკოტრების საქმეს და სრულად გამორიცხავენ ინტერესთა კონფლიქტს.

ფინანსური წარუმატებლობა
ფინანსური წარუმატებლობა

სავალდებულო პირობებია: უმაღლესი სპეციალიზებული განათლება, მენეჯერულ პოზიციაზე მინიმუმ ერთი წლის გამოცდილება, სპეციალურად შედგენილი გამოცდის ჩაბარება. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსს ასევე არ უნდა ჰქონდეს ნასამართლევი.

კონკურენტული მეთოდი

გადახდისუუნარობის მნიშვნელობა მრავალ პრობლემას ატარებს, ამიტომ ფინანსური აღდგენისა და სხვა კარდინალურ მეთოდებთან ერთად გამოიყენება კონკურსის მეთოდიც.

ტენდერის მიზანია მოვალის სავალო ვალდებულებებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება და უფრო კონკრეტულად მისი ქონების გასაყიდად გატანა. ქონების გაყიდვის შემდეგ დგება მომენტი კრედიტორების მიმართ დავალიანების პრიორიტეტის მიხედვით გადახდის. ასეთი შეჯიბრი შეიძლება ჩატარდეს როგორც იძულებით, ასევე ნებაყოფლობით. არაა აუცილებელი გაკოტრებულის ქონება გაიყიდოს, ის ასევე ნაწილდება კრედიტორებს შორის, მაგრამ მხოლოდ ექსკლუზიურად საკონკურსო პროცედურის დაცვით. ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც იურიდიულ, ასევე ფიზიკურ პირებზე. გადახდისუუნარობა არის სტატუსი, რომელიც შეიძლება მიენიჭოს სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეებს და ბიზნესს.

ურთიერთშეთანხმება

ასევე არსებობს მოგვარების კიდევ ერთი მეთოდიგაკოტრება, მოხსენიებული, როგორც "მორიგების ხელშეკრულება". ეს არის ხელშეკრულება მოვალესა და კრედიტორებს შორის. იგი გამოიყენება ვალის რესტრუქტურიზაციის ყველა საკითხის მოსაგვარებლად. გადახდისუუნარობა არის სიტუაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა დადასტურდეს სასამართლოში. და მხოლოდ ამ პროცედურის შემდეგ აქვს მოვალეს უფლება მოითხოვოს ხელშეკრულების დადება.

გადახდისუუნარობის სამართლებრივი განმარტება
გადახდისუუნარობის სამართლებრივი განმარტება

ეს შეთანხმება ასევე მიმდინარეობს სასამართლოში და მისი დაკმაყოფილება მხოლოდ არბიტრაჟს შეუძლია. მორიგების ხელშეკრულების დადებისას სავალდებულო ასპექტია ორივე მხარის თანხმობა ამ პროცედურაზე. ასეთი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ იწყება სესხის სტრუქტურის რესტრუქტურიზაციის პროცესი (განვადება, პროცენტის გადახედვა, გადავადებული გადახდა)..

აბსოლუტური და ფარდობითი გადახდისუუნარობა

ეს მიმართულება იურიდიულ პრაქტიკაში უდავოდ ახალად ითვლება, რადგან გაკოტრების სტატუსი ბოლო დროს გაჩნდა. თავად გადახდისუუნარობის ტერმინი ემყარება ტერმინს „გადახდისუუნარობა“. ეს უკანასკნელი თავის მხრივ იყოფა ფარდობით და აბსოლუტურად.

აბსოლუტურ გადახდისუუნარობას ეწოდება გაკოტრება, ხოლო ფარდობითი გადახდისუუნარობა გულისხმობს გადახდისუუნარობის დაძლევას მოვალესა და კრედიტორებს შორის შეთანხმებების, განვადებით.

გადახდისუუნარობის სამართლებრივი დეფინიცია აღწერილია ფედერალურ კანონში „გაკოტრების შესახებ“; ეს არის მოვალის უუნარობა სრულად აანაზღაუროს კრედიტორების წინაშე ფულადი ვალდებულებებით გამოწვეული ზარალი ან შეასრულოს მოთხოვნები.სავალდებულო გადასახდელების გადახდა, რასაც აღიარებს საარბიტრაჟო სასამართლო. თუმცა, არ დაგავიწყდეთ, რომ გადახდისუუნარობა და გაკოტრება სინონიმებად გამოიყენება.

ფიზიკური პირები

უფრო და უფრო ხშირად ხდება სხვადასხვა ორგანიზაციების გაკოტრება. და ამის მიზეზი ნამდვილად ბევრია. მაგრამ გადახდისუუნარობა არის ტერმინი, რომელიც ასევე ეხება ფიზიკურ პირებს. იმისთვის, რომ მოქალაქე გაკოტრებულად გამოცხადდეს, გასათვალისწინებელია რამდენიმე ფაქტორი: მისი დავალიანება უნდა იყოს ნახევარ მილიონ რუბლზე მეტი; გადახდებზე გადასახდელი არ უნდა იყოს 3 თვეზე მეტი. როდესაც ეს კრიტერიუმები არსებობს და მოქალაქე გაკოტრებულად გამოცხადდება, მაშინ გარკვეული შეზღუდვები და აკრძალვები დაწესდება.

გადახდისუუნარობის გაკოტრება
გადახდისუუნარობის გაკოტრება

რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს მოქალაქე ვერ განახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას, არ ექნება უფლება დაიცვას ლიდერული პოზიციები, არ აიღებს სესხებს არცერთი ბანკიდან. სანამ გაკოტრების პროცედურა არ შეწყდება, მოქალაქე საზღვარგარეთ გამგზავრებას ვერ შეძლებს. და ეს არ არის შეზღუდვების მთელი სია.

გადახდისუუნარობის მარეგულირებელი ასპექტები

სამართლებრივი გადახდისუუნარობა კარგად არის შემუშავებული ყველა კატეგორიისთვის, რომელიც გაკოტრების ქვეშაა. უფრო სწორად, საკანონმდებლო რეგულაცია ითვალისწინებს უამრავ ყოვლისმომცველ ღონისძიებას გაკოტრების სტატუსიდან გასვლის, ასევე მოვალის ყველა დავალიანების დასახურავად. რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიებების შედეგად შესაძლებელია საწარმოს მთელი ქონების გაყიდვა, მაგრამ იმაზე მეტს, ვიდრე უნდა იყოს, არავინ წაიღებს. გაკოტრების დაწყებიდანსაწარმოები, ინდივიდუალური მეწარმეები, ფიზიკური პირები აჩერებენ პროცენტის ნებისმიერ დარიცხვას, ჯარიმას ან დაგვიანებას.

გადახდისუუნარობა არის დებულება, რომელიც მიეკუთვნება სხვადასხვა კატეგორიის პირებს. არის თუ არა კატეგორიები, რომლებიც ვერ მოხვდება გაკოტრების კონცეფციაში? დიახ, არიან. მათ შორისაა სახელმწიფო საწარმოები, რელიგიური ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები.

ფიქტიური გაკოტრება

ხშირად, საკუთარი ბიზნესის დაწყებისას, მეწარმეებს არ შეუძლიათ ნათლად გამოთვალონ თავიანთი ბიზნესის კეთების მთელი გეგმა, რითაც იზრდება გაკოტრების შანსები. თუმცა, გადახდისუუნარობა არა მხოლოდ რეალური საფრთხეა, არამედ მოტყუების გარკვეული გზაა, რომელსაც არაკეთილსინდისიერი მეწარმეები იღებენ. ეს ნაბიჯი გადადგმულია მრავალი მიზეზის გამო. მაგალითად, იმისათვის, რომ არ გადაიხადოთ ფულადი ვალდებულებები როგორც კრედიტორების, ისე ფიზიკური პირების ან თუნდაც სახელმწიფო უწყებების მიმართ.

გადახდისუუნარობის გაკოტრების განმარტება
გადახდისუუნარობის გაკოტრების განმარტება

მიუხედავად ამისა, ფიქტიური გაკოტრების მტკიცება საკმაოდ რეალურია და ამ თაღლითობის სასჯელი საკმაოდ სერიოზულია. მატყუარა მიიღებს ჯარიმას 80 000-დან 300 000 რუბლამდე, ან აკრძალვა ამ საქმის კეთების 12-დან 36 თვემდე ვადით, ან რეალურ თავისუფლების აღკვეთას 72 თვემდე. ამიტომ, ღირს ასეთი მოტყუების აუცილებლობის გათვალისწინება და იმის გაგება, რომ ამაზე პასუხისმგებლობის აღება აუცილებლად მოგიწევთ.

როგორ ავიცილოთ თავიდან გაკოტრება

არ იფიქროთ, რომ მარცხი გარდაუვალი პროცესია. ეს ილუზიაა. შესაძლებელია გაკოტრებარათა თავიდან იქნას აცილებული გარკვეული ზომების დაცვა: გარკვეული ფულადი რეზერვების არსებობა ორგანიზაციისთვის, შემოსავლების გაზრდა ტრანზაქციებიდან ან გაყიდვებიდან (გაყიდვები უნდა გაიზარდოს არა ფასების შემცირებით, არამედ აქციებით, მყიდველთა რაოდენობის გაზრდით და ა.შ.). შეეცადეთ დაარწმუნოთ თქვენი მომხმარებლები ტრანზაქციებზე ავანსის გადახდის აუცილებლობაში, გააკონტროლოთ დაგვიანებული გადახდების და გადაუხდელი ინვოისების პროცესი, აკონტროლოთ ინვოისების დროული დამუშავება, შეეცადეთ გააუმჯობესოთ საქონლისა და მომსახურების გაყიდვის სისტემა, შეამციროთ პერსონალი, თუ არ გჭირდებათ. რომელიმე მათგანი საერთოდ. ბუნებრივია, არ არის აუცილებელი ყველა თანამშრომლის გათავისუფლება ან ერთის მეშვეობით, თორემ ბიზნესის განვითარებაში დამხმარე არავინ იქნება, მაგრამ მხოლოდ გათავისუფლების შესაძლებლობაზე საუბარი გუნდს უფრო ეფექტურად იმუშავებს.

გაკოტრება, როგორც გზის გაგრძელება

მიუხედავად იმისა, რომ გაკოტრების ხსენება ბევრს უსიამოვნო ფიქრებს იწვევს, ეს შორს არის ბოლომდე. გადახდისუუნარობა, გაკოტრება არის განმარტება, რომელსაც შეუძლია მეორე შანსი მისცეს ფირმას ან ორგანიზაციას. ზოგჯერ საწარმო არ იშლება, ათობით ან თუნდაც ასობით ადამიანი არ ტოვებს, მაგრამ ლიდერი იცვლება. დიახ, შესაძლებელია ინვესტიციების, ფულის, ქონების დაკარგვა, მაგრამ ამავდროულად მეორე შანსის მოპოვება. ბევრმა შეძლო ნულიდან აწევა ერთხელ და არ დანებდება მეორედ.

გადახდისუუნარობის განმარტება
გადახდისუუნარობის განმარტება

ერთია, როცა საწარმო ან ორგანიზაცია გაკოტრდება. და როგორ გრძნობს თავს გაკოტრებული, რომელიც ინდივიდუალურია? გადახდისუუნარობის, გაკოტრების შესახებ ასეთ შემთხვევაშისაუბარი ორმაგად საშინელია. აქ მხოლოდ კანონია მოქალაქის მხარეზე და სწორედ იმისთვისაა მიმართული, რომ მისი ქონება იყოს უვნებელი და დანგრეული არ დარჩეს ადამიანი. რა თქმა უნდა, გაკოტრებიდან გამდიდრებული არავინ გახდება, მაგრამ არ ღირს ეს გზის დასასრულად მივიჩნიოთ.

გირჩევთ: